Adatkezelési tájékoztató

a Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft weboldalán elérhető Karrier oldalához

1. Az adatkezelés célja

A Jelentkezői felületen történő adatkezelés céljai:

 • 1.1. a Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Műszaki Könyvkiadó Kft. vagy Adatkezelő) által https://www.muszakikiado.hu/karrier oldalon választható pozíciókra (a továbbiakban: Állásajánlatok) jelentkezők közül a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása;
 • 1.2. a Műszaki Könyvkiadó Kft. által közzétett Állásajánlatokra jelentkezők közül felvételt nem nyerő, de esetleges későbbi megüresedés esetén – a jelentkező erre vonatkozó kifejezett, elektronikus úton megadott írásbeli hozzájárulásával – a felvételt nem nyerő jelentkező adatainak nyilvántartása a később meghirdetetett Állásajánlatokra jelentkezés elősegítése érdekében;

2. Az adatkezelés jogalapja

 • 2.1. A jelen adatkezelési tájékoztató 1.1. pontjában megjelölt adatkezelési célok esetén az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett és az Adatkezelő közötti munkavégzésre irányuló szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.
 • 2.2. A jelen adatkezelési tájékoztató 1.2. pontjában megjelölt adatkezelési cél esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3. Adatkezelő

Név: Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2519 Piliscsév, Topol utca 3.

Cégjegyzékszám: 11-09-021073

A bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12081660-2-11

E-mail: allashirdetes@muszakikiado.hu

4. Adatfeldolgozó:

Név: Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2519 Piliscsév, Topol utca 3.

Cégjegyzékszám: 11-09-021073

A bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12081660-2-11

E-mail: allashirdetes@muszakikiado.hu

Az informatikai alapú adatfeldolgozást – ide értve az adatok tárolását is – a Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. (Műszaki Könyvkiadó Kft. vagy Adatfeldolgozó) végzi.

5. A digitális adatok tárolásának helye

A Műszaki Könyvkiadó Kft. 2519 Piliscsév, Topol utca 3. szám alatti telephelye.

6. A kezelt adatok köre, kezelése

Adatkezelő a Jelentkezői felület adatbázisában kizárólag a toborzáshoz, kiválasztáshoz, szükséges személyes adatokat kezeli.
Az Adatkezelő kifejezetten kéri a jelentkezőt, hogy kizárólag a Jelentkezői felületen megjelölt személyes adatokat adja meg.

 • 6.1. A jelen adatkezelési tájékoztató 1.1. pontjában és 1.2. pontjában meghatározott adatkezelési célok esetében a jelentkezéshez kötelezően megadandó és kezeltadatok:
AdatcsoportokAz adatkezelés célja
Név (Családnév, Utónév)az Ön azonosításához szükséges adat
Telefonszáma kapcsolatfelvételhez szükséges adat
E-maila kapcsolatfelvételhez szükséges adat
Betölteni kívánt munkaköra kiválasztáshoz szükséges adat
Elvárt bruttó fizetésa kiválasztást elősegítő adat
Önéletrajza kiválasztást elősegítő adat
 • 6.2. A Jelentkezői felület háttér adatbázisában kezelt adatok köre:
AdatcsoportokAz adatkezelés célja
Név (Családnév, Utónév)az Ön azonosításához szükséges adat
Önéletrajza kiválasztást elősegítő adat
Telefonszáma kapcsolattartáshoz szükséges adat
Emaila kapcsolattartáshoz szükséges adat
Honnan értesültél rólastatisztikai célból szükséges adat
Bruttó bérigénya kiválasztást elősegítő adat
Jelentkezés dátumastatisztikai célból szükséges adat
GDPR szerinti hozzájáruló nyilatkozata betölteni kívánt munkakörre vonatkozó elutasítást követő további tárolás céljából
Adatkezelés végea betölteni kívánt munkakörre vonatkozó elutasítást követő további tárolás céljából
Interjú dátuma, megjelent, eredménye, dolgozik, megjegyzésa kiválasztást elősegítő adat
Teszt típusa, dátuma, megírta, eredménye, megjegyzésa kiválasztást elősegítő adat
Orvosira küldés dátuma, Orvosi típusa, megkezdte, megfelelta kiválasztást elősegítő adat
Ajánlatadás dátuma, elfogadta, további egyeztetésa kiválasztás lezárásához kapcsolódó adat
Felvétel dátuma, felvételi státusza kiválasztás lezárásához kapcsolódó adat
Felvéve státusz esetén belépés várható dátumaa kiválasztás lezárásához kapcsolódó adat
Elutasítva státusz esetén elutasítás indokaa kiválasztás lezárásához kapcsolódó adat
Visszalépett státusz esetén visszalépés indokaa kiválasztás lezárásához kapcsolódó adat

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozómunkatársai, a meghirdetett állás vonatkozásában illetékes, felvételi döntés előkészítésére jogosult munkatársai és a leendő munkáltatói jogkörgyakorló kezeli.

8. Az adatkezelés időtartama

 • 8.1. Az 1.1. pontban foglalt adatkezelési cél esetén az adatkezelés időtartamának vége az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat lezárásának napja, amelyet követően az érintett adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha az érintett 1.2. pontban foglalt adatkezelési cél esetén az adatai további kezeléséhez hozzájárulását adta.
 • 8.2. Az 1.2. pontban foglalt adatkezelési cél esetén az adatkezelés időtartama jelentkezés dátumától számított 24 hónap. A személyes adatok 24 hónap után a rendszerből véglegesen törlésre kerülnek. Kivételt képeznek az 6.3. pont alábbi adatai, amelyek kezelésére a 8.1. szerinti időtartam vonatkozik:
AdatcsoportokAz adatkezelés célja
Bruttó bérigénya kiválasztást elősegítő adat
GDPR szerinti hozzájáruló nyilatkozat  a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó elutasítást követő további tárolás céljából

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • 9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

  Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

  Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további kettő hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • 9.2 Hozzájárulás visszavonásához való jog

  Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti az 1.2. pontban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelés időtartama alatt írásban bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat törli.
 • 9.3 Hozzáféréshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

  A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
  • adatkezelés célja, jogalapja,
  • a kezelt személyes adatok kategóriái,
  • az adatkezelés időtartama,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
  • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai, valamint azok érvényesítésének módja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
 • Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
 • 9.4 Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

  Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a cél eléréshez az adatok további kezelése nem szükséges, ha Ön visszavonja hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.
  Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
  Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból szükségesek, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • 9.5 Az adatok kezelésének korlátozása

  Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:
  • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
 • A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeli. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.
 • 9.6 Jogorvoslati lehetőségek

  Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi webhelyen található elérhetőségeken:
  https://naih.hu/

  Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított harminc napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségén keresztül kérhet tájékoztatást.

  Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor az adatvédelmi tisztviselőnek az allashirdetes@muszakikiado.hu elérhetőségen teheti meg.

10. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 • Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek
  • ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően működjön vagy működjenek;
  • biztosítják, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
  • gondoskodnak az adatok mentéséről és archiválásról;
 • Adatkezelő betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jelen adatkezelési tájékoztató
 • 10. pontjában meghatározott adatvédelmet érintő jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a
 • kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

11. Releváns jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

Műszaki Könyvkiadó Kft.