Szerzőinknek

Magánszemély szerzőink számára kifizetést csak költségnyilatkozat birtokában tudunk teljesíteni!
A személyes adatokban történő változást kérjük jelenteni!
Ez évben bekövetkező nyugdíjas státuszokat kérjük a nyilatkozatokon már előre jelezni!
A honorárium elszámoláshoz szükséges nyilatkozatok beküldési határideje: 2022. október 31.!
Szerzőink jogutódai a lentebb megadott elérhetőségen jelentkezhetnek!

Hírek és tájékoztatók szerzőinknek

Szerzői kifizetésekkel kapcsolatos kérdés, probléma esetén érdeklődjön az alábbi e-mailes elérhetőségen:

berszamfejtes@muszakikiado.hu


KATA adózás változása 2022. szeptember 1-jétől

Alapvetően változik meg a KATA, a kisvállalkozók és kisvállalkozások legnépszerűbb adózási formája 2022. szeptember 1-jétől.

A 2012-ben bevezetett adózási módot a 2012. évi CXLVII. törvény szabályozza. E helyébe lép a Parlament által 2022. július 12-én elfogadott új törvény a kisvállalkozók tételes adójáról, amelynek legfontosabb szabályai 2022. szeptember 1-jén lépnek hatályba. Az új 2022. évi XIII. számú KATA törvény részletei a Magyar Közlöny 128. számában olvashatóak.

Arra való tekintettel, hogy Kiadónk nem ismeri az egyedi szerzői számlázási szokásokat és egyéb speciális gazdasági sajátosságokat, így nem szeretnénk javaslatokkal sem élni a KATA adózás helyett, ennek eldöntése a szerzőink és könyvelőik feladata lesz, annak figyelembevételével, hogy kiknek számláznak, mennyi az éves árbevételük, van-e mellette egyéb jogviszonyuk és még néhány egyéb pluszt kérdést is figyelembe véve.

Előfordulhat, hogy egyazon adózási forma az egyik szerzőnk számára megfelelő, míg egy másik szerzőnknek pedig nem feltétlenül, így sajnos nincs egységesen javasolható adózási forma, ezt minden szerzőnknek egyedileg kell mérlegelnie, lehetőleg szakember (könyvelő) segítségét figyelembe véve.

Amennyiben olyan kérdésük merül fel, amelyben könyvelési részlegünk is segítséget tud nyújtani, természetesen állunk szerzőink rendelkezésére a berszamfejtes@muszakikiado.hu e-mail címen.


A szerzők adózásáról

Az Szja (Személyi jövedelemadó) törvény szerint a megbízási-, felhasználási szerződés szerint fizetett szerzői jogdíj önálló tevékenységből szerzett bevételnek minősül, amellyel szemben költségelszámolás érvényesíthető. Az örökösök (jogutódok) esetében egyéb jövedelem keletkezik.

Nagyon fontos megjegyezni az örökösöknek (jogutódoknak), hogy egyéb jövedelem esetében nincs lehetőség a 10% költségátalány alkalmazására, viszont a jog megszerzésére fordított költségek levonhatóak!

Önálló tevékenység esetén választható a 10%-s költségátalány – nyilvántartás nélkül, ez esetben a jövedelem a bevétel 90%-a. Ennél nagyobb költség elszámolása esetén a magánszemélynek tételes nyilvántartással alátámasztott költségelszámolást kell vezetni. A költségbeszámítási módszer az összes önálló jövedelemre nézve éven belül nem változtatható meg, ennek adóbírság a büntetése. Az elismert költségeket a Szja törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A jövedelemből 15 % személyi jövedelemadó előleget kell fizetni, amelyből a Kifizető (Kiadó) köteles adóelőleget vonni. Tehát nem vállalkozó magánszemély esetén a nyilatkozat szerepe fontossá válik, nélküle jogdíjat számfejteni nem lehet.

Kérjük az adóelőleg-nyilatkozatot tárgy év október 31-ig postai vagy elektronikus úton megküldeni szíveskedjenek a Kiadó székhelyének címére: 2519 Piliscsév, Topol u. 3. A Kiadó az üres (kitöltendő) nyilatkozatot postai úton csak a szerző külön (írásban benyújtott) kérésére küld. A nyilatkozat postai úton történő küldésének igényét elegendő egyszer jelezni a Kiadó felé.

Kérjük az adóelőleg-nyilatkozaton feltüntetni, ha a honorárium kifizetésének évében kerül sor a nyugdíjas státusz elérésére, ugyanis ez változást okoz a szerző jogviszonyában és bizonyos esetben a számfejtés menetében is!

Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2023 (DOCX)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2023 (PDF)


Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A szerzői jogdíjas ügyletek esetében a magánszemélyek nyilatkozhatnak úgy is, hogy adófizetési kötelezettségüket az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban Ekho tv.) szabályainak alkalmazásával teljesítik. Ebben az esetben a Kifizető 15,5% ekho fizetésére kötelezett. A magánszemély bevételéből 13% ekho-t, nyugdíjas magánszemély esetében 9,5% ekho-t kell levonni. Kérjük, hogy ekho-s adózás választása előtt tájékozódjon a választás feltételeiről.

Az EKHO-ra vonatkozó hatályos törvény elérhető ITT.

EKHO nyilatkozat 2023 (DOCX)
EKHO nyilatkozat 2023 (PDF)


Szerzők társadalombiztosítása, járulékfizetési kötelezettsége

A legfontosabb tudnivaló a szerzői megbízások (felhasználási szerződés) kapcsán az, hogy csak a személyes munkavégzés után kell járulékokat vonni, ha a kifizetés meghaladta a törvényben meghatározott mértéket (lásd. személyes munkavégzési rész). A Kifizető (Kiadó) pedig a hatályos törvények szerinti közterhek megfizetésére kötelezett.

A felhasználási szerződés szerinti szerzői díj 2 részre bontható:

  • személyes munkavégzési rész (ha van )
  • vagyoni jog átadási rész (pl. kész mű átadása, örökösök, második hasznosítás esetén)

A százalékos megoszlási arány egyedileg kerül meghatározásra az egyes szerződések megkötésekor.

A vagyoni jog átadási rész (nincs személyes munkavégzés) a Tbj tv. szerint nem járulék köteles, nem jön létre biztosítotti jogviszony, viszont a Kifizető (Kiadó) a hatályos törvények szerinti közteher megfizetésére kötelezett.

A személyes munkavégzési rész akkor válik járulékkötelessé és egyben a szerző biztosítottá, ha a napi munkadíj meghaladja az érvényes minimálbér (2022-ben 200 000 Ft/hó) 30%-nak 30-ad részét (napi 2 000 Ft-ot). Ha az egy napra leosztott személyes munkavégzés díja nem éri el a 2 000 Ft-ot, úgy a szerző nem válik biztosítottá és nem terheli járuléklevonási kötelezettség a munkadíjat. Ebben az esetben csak a személyi jövedelemadó (SZJA) kerül levonásra a 10%-os költségelszámolás figyelembevétele mellett. A személyes munkavégzés időtartama a szerződés megkötésétől (munka megkezdésétől) a teljesítés elfogadásáig eltelt idő.

Járulékfizetési kötelezettség keletkezése esetén a Kifizető (Kiadó) a 15 % SZJA mellet 18,5% társadalombiztosítási járulékot von le a szerzői díjból. A Kifizető (Kiadó) pedig a hatályos törvények szerinti közterhek megfizetésére kötelezett.

Az új Tbj. a 6. § (1) bekezdés elején felsorolt jogviszonyokban végzett feladat ellátása alapján minden kiegészítő tevékenységet folytató személy kikerül a biztosítás alól. Tehát a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő nyugdíjas megbízottaink/szerzőink már nem esnek biztosítotti kötelezettség alá, így őket nem terheli járulék-levonási kötelezettség és ezen feltételek fennállása esetén a Kifizető sem kötelezett közteher megfizetésére.


Az adószámos magánszemélyek adózása; járulékfizetési kötelezettsége

A szellemi, művészeti (szerzői jogvédelem alá tartozó) tevékenységet folytatók eseti megbízásokon (nem lehet rendszeres a tevékenység!) alapuló jövedelemszerzési tevékenysége úgynevezett „adószámos” magánszemélyként is végezhető. Sokan élnek azzal a tévhittel, hogy adószám birtoklása esetében a számla értékéből adót, járulékot nem kell levonni, ez azonban nem így van. Az adószámos magánszemélynek (nem vállalkozónak) az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adókötelezettsége akkor is, ha a bevételeit számlák alapján kapja. Az adószámos magánszemélyek közterhei ugyanúgy állapítandók meg, mintha nem állítottak volna ki számlát.

Az Szja tv. szerint a Kifizetőnek (Kiadónak) az adóelőleget meg kell állapítania a (nem egyéni vállalkozóként) számlaadásra kötelezett adószámos magánszemély által számlázott bevételből. Ha az adószámos magánszemély foglalkoztatására biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében kerül sor, a Kifizető (Kiadó) kötelezettsége a biztosítási jogviszony és az ezzel összefüggő járulékalap megállapítása, a járulékok levonása, megfizetése és bevallása. Tehát a foglalkoztatói kötelezettségeket teljes körűen teljesíteni kell. A járulékalapot képező jövedelem megállapítására a Tbj. 4. § k) pontban foglaltak (lásd. személyes munkavégzési résznél taglaltak) az irányadók.


Vállalkozóval kötött megbízási-, felhasználási szerződés (számla alapján történő kifizetés)

Felhasználói szerződés egyéni vállalkozóval és társas vállalkozással is köthető. Ebben az esetben a Kifizetőnek (Kiadónak) nem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, személyi jövedelemadót és egyéni járulékokat megállapítania. Az általános forgalmi adóról (ÁFA) szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályaira azonban ügyelni kell. Értve ez alatt a fizetendő áfa megállapításának, továbbá az áfa levonhatóságának szabályait. Az áfa megjelenésének és levonásának időpontja szempontjából rendkívüli jelentősége van a teljesítés napjának és a számla helyes kitöltésének, ezért kérjük szerzőinket, hogy az elektronikusan – e-mailben – megküldött elszámoláskor mellékelt „minta” számla alapján szíveskedjenek szabályszerűen kitölteni (honorárium) számlájukat!


Szerzői fogyásarányos honoráriumok (royalty) elszámolása

Az éves forgalom utáni honorárium (royalty) elszámolása és kifizetése – szerződéstől függően – adott év novemberétől december 20-ig történik Kiadónknál.

Számlát kiállító szerzőinknek tárgy év november 20-ig elektronikus úton megküldésre kerül a számlán szerepeltethető kódonkénti honorárium összege. Magánszemély szerzőink pedig november 15-től folyamatosan, a nyilatkozatok beküldési sorrendjében kapnak értesítést a honoráriumok elszámolásáról.

Kis összegű (5 000 Ft alatti) honorárium esetén még az utalás előtt kiértesítjük szerzőinket a pontos összegről annak eldönthetősége végett, hogy kérik-e az elszámolást adott évben vagy a következő évi honoráriummal együtt kérik a kifizetést. Amennyiben nem érkezik válasz a megkeresésre úgy az összeg automatikusan görgetésre kerül a következő évre.

Évenkénti tartósan alacsony összegű honorárium esetén lehetőség van a lemondásra a Kiadóval előzetesen egyeztetett egyedi feltételek mellett. Amennyiben az évenkénti nagyon alacsony összeg miatt néhány szerzőnk a lemondás vagy egyeztetés mellett döntene, úgy az alábbi e-mail címen jelezhető az igény: berszamfejtes@muszakikiado.hu

Kérjük szerzőinket, hogy a mielőbbi kifizetés végett a választott adózási formának megfelelő személyes aláírással ellátott nyilatkozatot október 31-ig szíveskedjenek megküldeni elektronikus úton (szkennelve) vagy postacímünkre (2519 Piliscsév, Topol u. 3). A kifizetést csak hiánytalanul kitöltött nyilatkozat birtokában tudjuk teljesíteni. Kiadónk külön felhívást a nyilatkozat hiányára csak indokolt esetben küld!

Számlás szerzőinket kérjük, hogy számlájukat az adónyilatkozaton megadott elektronikus elérhetőségükre megküldött elszámoláshoz csatolt „minta” számla alapján szíveskedjenek szabályszerűen kitölteni. Hiányosan és szabálytalanul kitöltött számlát nem áll módunkban befogadni!


Szerzői díjak, honoráriumok adókötelezettsége; adóbevalláshoz szükséges igazolások kiadása

Az adóbevalláshoz szükséges igazolások – a Kiadónál keletkezett adóköteles jövedelmekről – a kifizetést követő év január 31-ig postai úton kerülnek megküldésre.

Az igazolások tértivevénnyel és elsőbbségi feladással kerülnek kiküldésre a kifizetésekhez megküldött nyilatkozaton szereplő lakcímre. Kérjük szerzőinket, hogy az éves nyilatkozatokon a pontos levelezési címet szíveskedjenek feltüntetni! Amennyiben évközben személyes elérhetőségi adataikban változás történik, kérjük értesíteni a Kiadót a bekövetkezett változásokról!

Magánszemély szerzőink esetében a szerzői díjakat és a honorárium kifizetéseket is kötelezően szerepeltetni kell az éves adóbevallásban, mint önálló tevékenységből szerzett bevételt, az adózás formájától függetlenül.

Magánszemély szerzőink örökösei (jogutódai) esetében a honorárium kifizetéseket szintén kötelezően szerepeltetni kell az éves adóbevallásban, de ez esetben a kifizetett honoráriumot az egyéb bevétel soron kell megjeleníteni.


Nyomtatványok, nyilatkozatok

Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2023 (DOCX)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2023 (PDF)

EKHO nyilatkozat 2023 (DOCX)
EKHO nyilatkozat 2023 (PDF)

Engedményezési megállapodás (évközi megbízási díj kifizetéséhez) (DOC)
Engedményezési megállapodás (évközi megbízási díj kifizetéséhez) (PDF)

Engedményezési megállapodás (fogyásarányos honorárium/royalty kifizetéséhez) (DOC)
Engedményezési megállapodás (fogyásarányos honorárium/royalty kifizetéséhez) (PDF)