Könyv adatlap

Történelem 5. tankönyv

Kiadói kód:
MK-VD-0003-K
Szerző(k):
Németh György - Balla Árpád - Katona András
Megjelenés:
2015
Nyelv:
magyar
Oldal:
204

Az új kerettanterv értelmében módosultak az 5. osztályos történelem tananyag kronológiai határai. A történelemtanítás Magyarországon jelenleg alapvetően kronologikus szemléletű, nagyobb korszakokra bontva tárgyalja a kerettantervben előírt tananyagot. A felújított tankönyv is ezt a rendező elvet követi, időnként azonban tematikus anyagrészeket is beiktat: pl. A velünk élő őskor (17. oldal), Nagy járványok a középkortól napjainkig (154. oldal).

A régi 6. osztályos tankönyvből az egyetemes középkor története és az Árpád-kor átkerült az 5. osztály anyagába. Az így megnövekedett terjedelem miatt a régi anyagrészekből azonban néhányat el kellett hagyni, ezeket azonban a kiadó honlapján hozzáférhetővé tesszük.

A tankönyv és a munkafüzet az általános iskolák 5. osztálya számára készült. Jól megfigyelhető a szerzők azon törekvése, hogy az 5. osztályos tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve lehetőség szerint közel hozzák hozzájuk a régi korok történelmét: igyekeznek a tanultakat a gyerekek saját tapasztalataihoz, meglévő előzetes tudásához és élményeihez kötni.

Az ismeretközlésen túl - feladataikkal, szöveges forrásaikkal, képeikkel és rajzaikkal ösztönöznek az önálló ismeretszerzésre, a kooperatív tanulási módszerek használatára, az életkornak megfelelő tanulási képességek elsajátítására, a vitakultúra fejlesztésére, az összefüggések felismerésére, következtetések levonására az új, illetve meglévő ismeretekből, az analitikus gondolkodásra.

A tankönyv 47 leckéből áll, amelyek hat nagy fejezetet alkotnak:
I. Az őskor és az ókori Kelet világa (1-11. lecke)
II. Képek az ókori görögök életéből (12-19. lecke)
III. Az ókori Róma évszázadai (20-28. lecke)
IV. A magyarság történetének kezdetei (29-31. lecke)
V. A középkori Európa világa (32-40. lecke)
VI. Magyarország az Árpádok idején (41-47. lecke)
Minden fejezetet rövid Összefoglalás zár.

A leckéken kívül hat ún. „Olvasmány” található a tankönyvben, amelyek rövid terjedelemben ismertetnek egy-egy, a kerettantervben meghatározott tananyagot kiegészítő témát (pl. Pillantás más földrészek országaira; Élet a falvakban).
Világtörténelem: őskor, ókor és középkor (a nagy földrajzi felfedezésekig), magyar történelem: a kezdetektől az Árpád-ház kihalásáig.

A középkortól az egyetemes és a magyar történelmet tárgyaló fejezetek váltják egymást, arányuk kiegyensúlyozott, egyik sem válik hangsúlyossá a másik rovására.

Az írás kialakulását, a különböző írásfajtákat játékos készségfejlesztő feladatok segítségével mutatja be a szerző.

Egy-egy leckén belül a kerettanterv által előírt ismeretek elsajátítása szöveges részek, képek és térképvázlatok feldolgozásával, kérdések és feladatok segítségével történik.
A tankönyvi szöveget sok-sok színes kép, rajz, térkép, rövidebb olvasmányok és forrásszemelvények tagolják. (Az illusztrációk aránya 60%!) A sokféle képi elemhez (fotók, rajzok, térképek) kérdések és feladatok kapcsolódnak.
A kötet tipográfiája (különböző színek, alnyomatok) szintén a befogadás-feldolgozás megkönnyítését szolgálja.

Ismeretközlés, kooperatív tanulási módszerek, csoportmunka és önálló munka, elgondolkodtató kérdések, a tanulók ösztönzése önálló ismeretszerzésre és a tanultak új szempontok szerint történő átgondolására, az ismeretek rendszerezése-összefoglalása, az életkori sajátosságoknak megfelelő gondolkodást fejlesztő feladatok jellemzik a kötetet.
A szöveges megfogalmazás egyértelmű, világos és lényegre törő.

A fejezeteket záró Összefoglalások a tárgyalt tananyag rövid vázlatát adják. Számos kérdés tartozik hozzájuk, amelyek segítségével a tanulók rendszerezhetik, átgondolhatják a tanultakat.

A tanultak áttekintését könnyíti meg a tankönyv végén található kétoldalas „Időrendi áttekintés” a tárgyalt időszak legfontosabb évszámaival, párhuzamba állítva a magyar és az egyetemes történelem eseményeit.

A tankönyv végén kapott helyet az Árpád-házi magyar uralkodók családfája, az olvasásra-nézegetésre ajánlott irodalom, valamint a közel tízoldalas, rajzokat is tartalmazó „Kislexikon”, amely a kötetben szereplő történelmi fogalmak, szakszavak magyarázatával segíti a megértést.

A tankönyvben nagy számban találhatók a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mesék, mesés történetek, képek és rajzok. A tanulók előzetes tudását mozgósító, illetve saját életükhöz kapcsolódó kérdések, feladatok szintén aktív tanórai részvételre ösztönöznek, és élményszerűvé tehetik a tanulást.

A tananyag felépítése logikus, az ismeretelemek egymásra épülnek. A tankönyv jól strukturált, áttekinthető. A szöveges és képi elemek komplex rendszert alkotnak. Az ismeretközlésen túl a tankönyv önálló ismeretszerzésre ösztönzi a diákokat. A könyvben található kérdések, feladatok az órai munka során is használhatók, de otthoni munkára is alkalmasak. Számos feladat ad alkalmat csoportos munkára, ösztönzi az együttműködést és a kooperatív tanulást.

A képekhez, forrásokhoz kapcsolódó kérdések és feladatok lehetőséget teremtenek a történelemmel kapcsolatos kulcskompetenciák fejlesztésére, az ismeretek megértésére, tanulására és alkalmazására. A könyv kivitele igényes, a szövegek megfogalmazása szabatos és egyértelmű.

A tankönyvhöz készült, annak anyagához szorosan kapcsolódik a munkafüzet: Balla Árpád: Történelem munkafüzet az általános iskola 5. osztálya számára.

A kiadvány fő témakörei: Az őskor és az ókori Kelet világ; Képek az ókori görögök életéből; Az ókori Róma évszázadai; A magyarság történetének kezdetei; A középkori Európa világa; Magyarország az Árpádok idején

Kód Cím Kategória Művelet
MK-VD-0003-KTörténelem 5.TanmenetLetöltés