Polgar

Általános szerződési feltételek

Portál

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a
www.muszakikiado.hu
internetes könyv- és digitális tananyag áruház (továbbiakban: webáruház) használatához

 

A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév:   Műszaki Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:   Műszaki Könyvkiadó Kft.
Székhely:   HU-1033 Budapest, Szentendrei út 91-93.
Cégjegyzékszám:   01-09-261246
Kibocsátó cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:   10808854-2-41
Önálló cégjegyzésre jogosult képviselője:   Simon István ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató:   ING Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla száma:   13700016-02232016
Telefonszám:   (1) 437-2405
Faxszám:   (1) 367-0825
E-mail:   vevoszolg@muszakikiado.hu
Vevőszolgálati munkatárs:   Sütő Kata
Weboldal:   www.muszakikiado.hu
Szerződés nyelve:   Magyar

 

A C/003 040 nyilvántartási számon csomagküldő tevékenységet folytathat.

Szerverünket a    GTS Hungary Kft. szerverhoteljében helyeztük el.

Cégnév:   GTS Hungary Távközlési Kft.
Székhely:   2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15
Telephely:   1132 Budapest, Victor Hugo U. 18-22.
Telefon:   (1) 814-4444
Web:   http://www.gts.hu/
Email:   info@gts.hu


Webáruház használata
Termékek
A webáruházban a Műszaki Könyvkiadó Kft. és a Konsept-H Könyvkiadó Kft. kiadványai találhatóak, az iskolarendszer felépítését követő kategóriákba gyűjtve. A vásárlás megkönnyítésére valamennyi termék mellett fel vannak tüntetve annak lényeges jellemzői, a bruttó (áfát is magába foglaló) ára, valamint a webáruházban történő vásárlás során érvényesíthető kedvezmény mértéke.

Regisztráció
A Webáruházban forgalmazott termékek között bárki tud böngészni, de rendelést csak regisztrált felhasználók - magánszemélyek és oktatási intézmények egyaránt - adhatnak le. A regisztráció során az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kell megadnia (e-mail cím, jelszó). A felhasználó a regisztráció aktiválását követően tud bejelentkezni e-mail címével és jelszavával. Adatait bármikor módjában áll megtekinteni és módosítani. Megadhatja szállítási és számlázási címét, valamint módosíthatja regisztrációkor megadott e-mail címét, megtekintheti korábbi megrendeléseit, és még számos kényelmi funkcióval is élhet. A pedagógusok számára fenntartott Pedagógusklub további kedvezményeket biztosít a tanítók, tanárok számára. A kedvezmények igénybevételéhez a felhasználó pedagógusnak meg kell adni az oktatási intézmény adatait és a tanított tantárgyakat. Munkatársunk 2 munkanapon belül ellenőrzi a megadott adatok valósságát, és a megadott e-mail címen levélben tájékoztatja a kedvezmények életbelépéséről.

Elfelejtett jelszó


Amennyiben elfelejtette regisztrációkor megadott jelszavát, a Belépés menüpontban az Elfelejtett jelszó emlékeztetőre kattintva adja meg regisztrációkor használt e-mail címét, és a rendszer elküldi Önnek e-mailben egy kódot, mellyel a megadott linken keresztül megváltoztathatja jelszavát.
Hírlevél
A www.muszakikado.hu weboldal regisztrált felhasználói e-mailben kaphatnak havonta hírlevelet a kiadó újdonságairól, akcióiról, hírekről és érdekességekről. Fontos, hogy a hírleveleket csak az arra feliratkozott felhasználók és a Pedagógusklub tagjai kapják meg. A hírlevélre való fel- és leiratkozás a regisztráció során, vagy bármikor a bejelentkezést követően a Személyes profil menüben lehetséges.

Vásárlás a webáruházban


Jogi háttér:
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályainak rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a következő jogszabályokra:
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
• a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet)
• a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, amelynek 2011. január 1-jén hatályos szövegét a következőkben teljes terjedelmében közöljük:

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;
c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2)
(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.


A fogyasztó elállási joga:


A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja, ha  a jogszabály szerint szükséges tájékoztatást megkapta. Ha nem kapta meg, az elállási jogot legfeljebb a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatás kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
c) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.
Elállási jog gyakorlása esetén az elállási nyilatkozatot és a terméket kérjük visszaküldeni a Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91-93. címre. Utánvételes vagy portós küldeményeket nem áll módunkban átvenni.

Gyakorlati tudnivalók
Megrendelés, vásárlás:


Valamennyi kiadványunk mellett található egy Kosárba gomb, melyre rákattintva a terméket a felhasználó virtuális bevásárló kosarába helyezheti, ezzel kezdeményezheti a vásárlást. Az oldal jobb felső sarkában folyamatosan nyomon követhető a kosarában található termékek mennyisége és értéke, illetve erre a sorra kattintva juthat el a felhasználó kosara részletes nézetébe, ahol tartalmát módosíthatja. Kosarának tartalma a böngészőből való kilépésig tárolódik.
A kosárban lévő termékek megrendelése, fizetése a "Rendelés feladása" gomb megnyomásával indítható el. A következő oldalon láthatók a kosárba helyezett tételek és azok összege, valamint az egyes termékek árából levonásra került kedvezmények.
A következő lépésben kiválasztható a megfelelő fizetési mód: fizethet weboldalunkon keresztül bankkártyával vagy a kiszállításkor a futárszolgálat munkatársának.
A szállítási mód mezőben megadható, hogy házhozszállítást kér vagy kiadónkban személyesen szeretné a megrendelt terméke(ke)t átvenni. Rendelését 3 munkanapig tároljuk a kiadóban.
Az oldal alsó részén ellenőrizheti szállítási és számlázási adatait. A felhasználó korábbi regisztrációja alapján automatikusan megjelennek szállítási és számlázási adatai, melyeket csak akkor kell javítani, ha azokban változás történt, vagy hibás. A változtatások a "Szállítási és számlázási adataim változásának rögzítése" szöveg bepipálásával hagyhatók jóvá.
Bankkártyás fizetés választása esetén az oldal továbbnavigálja a felhasználót a CIB Bank kártyás fizetés felületére.
A bankkártyás fizetési módról rövid ismertetőt találhat itt.
Bankunk internetes fizetési rendszere a MasterCard illetve a VISA termékcsaládba tartozó bankkártyákkal végzett tranzakciókat számolja el. A vásárlásra alkalmas bankkártyák közül interneten az alábbiakkal lehet tranzakciót kezdeményezni:

MasterCard
Visa
Visa Electron (Ennek Interneten történő használata a kibocsátó banktól függ. A kibocsátó bank határozza meg, hogy engedélyezi-e a kártyát internetes, úgynevezett Cnp-Card not present típusú tranzakciók végzésére.)
internetes kártyák (webkártyák), pl. CIB Internetkártya
Rendelés visszaigazolása
A Webáruházban sikeresen leadott rendelésről e-mailben tájékoztatjuk. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét: a rendelés időpontját, a megrendelt tételeket, a fizetés és az átvétel módját. Kérjük, a visszaigazoló e-mailt a megrendelés teljesítéséig őrizze meg.
Amennyiben a bankkártyás fizetést választotta, annak sikerességéről egy külön e-mailben is kap értesítést.

Rendelés kiszállítása


Csomagjainkat a trans-o-flex Hungary Kft. futárszolgálat szállítja házhoz várhatóan 3 munkanapon belül a rendelésfelvételtől számítva. Rendelése feldolgozása után e-mailben tájékoztatjuk, amikor a csomag a futárszolgálathoz kerül, illetve csomagszámát is elküldjük. A futárszolgálat a kiszállítás napján 8 és 9 óra között sms értesítőt küld, amely a futár közvetlen telefonszámát is tartalmazza.

Webáruházunkban 2014. január 1-től érvényes szállítási díjak:


10.000 Ft értékű vásárlásig a belföldi szállítási díj
- utánvét esetén 990 Ft
- bankkártyás fizetés esetén 600 Ft
10.000 Ft feletti vásárlás esetén a belföldi házhozszállítás díjat a kiadó fizeti, tehát Önnek ingyenes.
Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számolunk fel.

Rendelés lemondása, elállás joga


Rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja vevőszolgálatunkon keresztül mindaddig, amíg át nem adjuk a futárszolgálatnak kézbesítésre. Az átadásról minden esetben e-mailben értesítjük.
Ezt követően a fentebb hivatkozott 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet az irányadó.
Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek, kivéve ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

Ügyfélszolgálat


A webáruházban szereplő termékekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati információkért, a leadott rendelése törléséért a weboldal alsó menüsávjában található Ügyfélszolgálat menüre kattintva közvetlenül felveheti munkatársunkkal a kapcsolatot.

Adatvédelem és adatkezelés


A Webáruház adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 03480-0001
A Webáruház önkormányzati nyilvántartási száma, határozat kelte: 6912, 2011. március 24.

Törvényi háttér


A Műszaki Könyvkiadó Kft. adatkezelő tevékenységét az alábbi törvényi szabályozásoknak megfelelően végzi:
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
• valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény.

Az adatkezelés elvei


A Műszaki Könyvkiadó Kft., mint a www.muszakikiado.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja az egyének személyes szabadságához, ezen belül pedig különösképpen a magánélethez való jogát, s ennek megfelelően kezeli a tudomására jutott személyes adatokat.
A Műszaki Könyvkiadó Kft. a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a www.muszakikiado.hu weboldalon regisztrált felhasználóknak és a Webáruház fogyasztóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezeken túlmenően minden egyes adatfelvétel alkalmával felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
A Műszaki Könyvkiadó Kft. a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a látogató a weboldalon, illetve a Webáruházban regisztrálja magát, és a "Regisztrál" gombra kattint.
A Műszaki Könyvkiadó Kft. a regisztráció során és a személyes profilban megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a megrendelések teljesítéséhez adja át.
A Műszaki Könyvkiadó Kft. a Pedagógusklub tagjainak és a hírlevélre feliratkozott felhasználóknak, promóciós kampányainak keretében, tájékoztató leveleket küldhet. A hírlevelekről a felhasználó a Személyes profil menüpontban iratkozhat le, vagy a vevoszolg@muszakikado.hu címre küldött levélben.
Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes és határozatlan időre szól, azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.
A Műszaki Könyvkiadó Kft. vállalja, hogy az adatok feldolgozása során mindvégig szem előtt tartja a következő alapelveket:
• az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi be és dolgozza fel;
• az adatokat csak meghatározott és törvényes célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel;
• az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, annak megfelelnek, s azon nem terjedhetnek túl;
• az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
• a tevékenység nem terjedhet ki különleges adat (faji eredetre, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre és a szexuális életre vonatkozó adatok) gyűjtésére és annak gépi feldolgozására;
• az adatkezelés során korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazására nem kerül sor. A Műszaki Könyvkiadó Kft. megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
• az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlóval szemben a vásárlással összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
• felhasználói számára az adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
• az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülhetnek felhasználásra.
• az adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a vásárlókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
• az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve ha az adott vásárló a Hírlevélre feliratkozik, illetve a Pedagógusklub tagja. Hírlevélre feliratkozásnak számít, ha a regisztráció során vagy a Személyes profil menüben a Hozzájárulok, hogy az e-mail címemre tájékoztató hírleveleket kapjak a Műszaki Kiadó újdonságairól, akcióiról részt bepipálja.
• az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
• az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Adatok továbbítása


A fentieken kívül a Műszaki Könyvkiadó Kft. mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében  a rendelések kiszállítására szerződött  trans-o-flex Hungary Kft., és a raktározási és csomagolási tevékenységet végző alvállalkozónak. A Műszaki Könyvkiadó Kft. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a Műszaki Könyvkiadó Kft. nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
A vásárló a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Az ÁSZF jogi jellege


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Webáruházat üzemeltető Műszaki Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.muszakikiado.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházán (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a szállítást végző trans-o-flex Hungary Kft. alvállalkozónak való átadásig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A rendelés szállítónak történő átadásáról minden esetben e-mailben értesítjük.
A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzletben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet is távollévők között megkötött szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít írásban (e-mailben, faxon, weboldal ügyfélszolgálati üzenő menüpontjában leadott megrendelések).

Ügyfélszolgálat:
 

Cím:   1033 Budapest, Szentendrei út 91-93.
Telefonszám:   (1) 437-2409, (1) 437-2448
Fax:   (1) 437-2404
E-mail:   vevoszolg@muszakikiado.hu
Vevőszolgálati munkatárs:   Sütő Kata
Weboldal:   www.muszakikiado.hu
     
Nyitva tartás:   Hétfőtől Csütörtökig: 8-16 óráig
    Pénteken: 8-13:30 óráig

 

 
Műszaki Kiadó ® 2010 • Minden jog fenntartva